Results 1 to 4 of 4

Thread: Poluzjanci Songs (a Polish Pop Band)

 1. #1
  Join Date
  Jul 2016
  Posts
  11

  Default Poluzjanci Songs (a Polish Pop Band)

  Witam Wszystkich bardzo serdecznie!

  Ten program dał i wciąż daje mi tak wiele, że postanowiłem się w pewien sposób odwdzięczyć (przy okazji ćwicząc słuch) i opublikować akordy do jednego z moich ulubionych zespołów - Poluzjanci. Zapis utworów pochodzi z 3 płyt zespołu: "Tak Po Prostu", "Druga Płyta" i "Trzy Metry Ponad Ziemią". Utwory ułożone są w kolejności takiej jak na płytach, posiadają formy dokładnie takie jak na nagraniach oraz tempa takie same, bądź zbliżone (w niektórych utworach zespół nie grał to clicka lub nagrywał ze zmiennym tempem). Utwory były spisywane pod kątem instrumentów klawiszowych, są sporządzone bardzo skrupulatnie i drobiazgowo. Z uwagi na fakt, że mam nie duże pojęcie o zapisie gitarowym, w niektórych przypadkach gitarzyści mogą mieć zastrzeżenia co do zapisu akordów. Większość utworów zawiera również bardzo rozbudowane linie basu (każdy kto próbował kiedyś spisywać Piotra Żaczka wie o czym mówię), które nie w zawsze dało się w tym programie zapisać. Starałem się spisać wszystko jak najdokładniej, nie wykluczone jednak, że są jakieś błędy. Jeśli się pojawią, jestem otwarty na sugestie

  W kwestii technicznej:
  1. Program niestety nie pozwala na czytelne zapisanie wyprzedzeń, oraz innych aspektów rytmicznych których jest wiele w kompozycjach Poluzjantów, dlatego w wielu przypadkach zapis jest uproszczony. W niektórych tylko utworach (Zwariuj, Wbrew Sobie, Zamykam Oczy) ważniejsze rytmizacje zapisałem liczbami pod lub nad akordami.
  2. W utworze Round and Round pojawiają się akordy z 4, oznacza to akordy kwartowy od dźwięku, który jest zapisany (E4 oznacza dźwięki E,A,D). Jest to swojego rodzaju akord 7sus ale jego brzmienie jest tak charakterystyczne, że postanowiłem zapisać to w ten sposób.
  3. W utworach takich jak Seryjny Grzech, Na Ostrzu Noża, Trzy Metry Ponad Ziemią, zapisałem parę charakterystycznych dźwięków basu pod akordami starając się zachować mniej więcej rytm dźwięków. Jest ich jednak znacznie więcej, o czym pisałem wcześniej, nie wszystkie niestety dało się czytelnie zapisać.
  4. W niektórych utworach takich jak Małą Apokalipsa, czy Taki Pan występują charakterystyczne melodie grane przez gitarę, saksofon lub syntezatory, które zapisałem nad akordami mniej więcej starając umiejscowić się dźwięki w rytmie.
  5. Tralala 300 - ten utwór sprawił mi wiele problemów. Nie chodzi jednak o spisanie go, tylko o zapisanie właściwych akordów. Przez to, że jest to kompozycja oparta harmonicznie praktycznie tylko o bas i rytmiczną gitarę, prawidłowe rozpoznanie akordów jest utrudnione. Jestem szczególnie otwarty na poprawę błędów w tym utworze

  Mam nadzieję, że członkowie Poluzjantów nie będą na mnie źli za to co robię. Publikując zapis akordowy ich utworów chciałem oddać hołd temu zespołowi, który wiele mnie nauczył, wciąż motywuje do pracy i mimo tylu lat słuchania ciągle bawi i inspiruje. Mam również nadzieję, że przyczynię się do promocji tego zespołu, oraz być może częstszego wykonywania ich utworów na jamach (nie tylko w Jaworkach). Jakby nie było, w kręgach muzyków te utwory to już standardy, więc w "Real Booku" muszą się prędzej czy później znaleźć

  Z pozdrowieniami dla całego składu Poluzjantów,
  Mateusz Gulewicz

  Skład zespołu:

  Kuba Badach - wokal
  Piotr Żaczek - bas
  Grzegorz Jabłoński - klawisze
  Marcin Górny - klawisze
  Robert Luty - perkusja
  Damian Kurasz - gitara

  Przemysław Maciołek - gitara
  Tomasz Szymuś - klawisze

  ​Tak Po Prostu

  Poluzjanci - Tak Po Prostu (by Guli) (14)

  Individual songs:
  Kosmos - Poluzjanci
  1 List oD Koryntian - Poluzjanci
  Randka Na Księżycu - Poluzjanci
  Słodycz - Poluzjanci
  Perfect Guy - Poluzjanci
  Zocha - Poluzjanci
  Nie Ma Nas - Poluzjanci
  Małą Apokalipsa - Poluzjanci
  W Dół - Poluzjanci
  Głód Sensacji - Poluzjanci
  Na Planecie Pełnej Ludzi - Poluzjanci
  Dwie Połowy - Poluzjanci
  Tylko Ty I Ja - Poluzjanci
  Koniec Wieku - Poluzjanci

  Druga Płyta

  Poluzjanci - Druga Płyta (by Guli) (16)

  Individual songs:
  Doskonale - Poluzjanci
  Karmel - Poluzjanci
  Prosta Piosenka - Poluzjanci
  Za Darmo - Poluzjanci
  Round and Round - Poluzjanci
  Po Co Ci To? - Poluzjanci
  Zwariuj - Poluzjanci
  Plastik - Poluzjanci
  On I Ona - Poluzjanci
  Najpiękniejsi - Poluzjanci
  O Tobie - Poluzjanci
  Przez Całą Noc - Poluzjanci
  Ona Czyli Ja - Poluzjanci
  Tralala 300 - Poluzjanci
  Znikło Miasto - Poluzjanci
  Po Co Ci To? (Outro) - Poluzjanci

  Trzy Metry Ponad Ziemią

  Poluzjanci - Trzy Metry Ponad Ziemią (by Guli) (11)

  Individual songs:
  Trzy Metry Ponad Ziemią - Poluzjanci
  Galaktyczny - Poluzjanci
  Taki Pan - Poluzjanci
  Miejski - Poluzjanci
  Dwa Na Dwa - Poluzjanci
  Lepiej Milcz - Poluzjanci
  Seryjny Grzech - Poluzjanci
  Na Ostrzu Noża - Poluzjanci
  Czarno-Biały - Poluzjanci
  Wbrew Sobie - Poluzjanci
  Zamykam Oczy - Poluzjanci
  Last edited by MatGulewicz; 07-05-2017 at 06:20 AM.

 2. #2

  Default

  Why do you delete your additional playlists?
  Thanks for sharing
  )BOB

  Translation from Google:

  Poluzjanci Songs (a Polish Pop Band)
  All welcome very warmly!

  This program gave and still gives me so much that I decided to return the favor in some way (by the way practicing hearing) and publish the chords to one of my favorite bands - Poluzjanci. Record songs from three albums the band: "just," "second board" and "Three Meters Above the Earth". The songs are arranged in the order such as plates, have some form of exactly the same as on recordings and the pace of the same or similar (in some songs the band had not played a click or recorded with a variable rate). The songs were written for keyboard instruments are made very carefully and meticulously. Due to the fact that I have no big idea of ​​recording the guitar, in some cases, guitarists may have reservations about writing chord. Most of the songs also contains a very powerful bass lines (anyone who has ever tried to write down Peter Zaczek know what I mean), which not always possible to save this program. I tried to write down everything as accurately as possible, is not ruled out, however, that there are any errors. If they appear, I'm open to suggestions

  The technical issue:
  1. The program, unfortunately, does not allow a clear record stats, and other aspects of rhythm which there are many in the compositions Poluzjantów, because in many cases, the entry is simplified. In only some of the songs (I'll go crazy, Despite Myself, I close my eyes) major rhythmization signed numbers above or below the chords.
  2. In songs such as Round and Round, The city's gone there are chords of 4, this means chords quart of sound, which is stored (E4 means sounds E, A, D). It is a kind of chord 7sus but his sound is so distinctive that I decided to write it this way.
  3. In songs such as Serial Sin, on a knife edge, Three Meters Above the Earth, wrote a few characteristic sounds of the bass. There are, however, much more, about which I wrote earlier, unfortunately not all could clearly save.
  4. Tralala 300 - This song gave me a lot of problems. But it is not to write down it, just to save the right chords. By this, it is a composition harmonically based almost exclusively on bass and rhythm guitar chords correct diagnosis is difficult. I am particularly open to improvement mistakes in this track

  I hope that members Poluzjantów not be mad at me for what I'm doing. By publishing their record chord songs I wanted to pay tribute to this team that taught me a lot, still motivates you to work and despite so many years of listening constantly entertains and inspires. I also hope that it will contribute to the promotion of this team, and perhaps more frequent exercise of their songs on the cavities (not only in Jaworki). As if it was not, in the circles of musicians, these songs are already standards, so in the "Real Book ®" must sooner or later find

  With regards to the entire composition Poluzjantów,
  Matthew Gulewicz

  Band members:

  Cuba Badach - vocals
  Peter Żaczek - bass
  Gregory Jablonski - keys
  Marcin top - keys
  Robert February - drums
  Damian Kurasz - guitar

  Przemysław Maciołek - guitar
  Tomasz Szymuś - keys


  Poluzjanci - by Guli (41) <translation only, no song links>

  Individual songs:
  Space - Poluzjanci
  1 letter from Corinthians - Poluzjanci
  Dating On the Moon - Poluzjanci
  Sweetness - Poluzjanci
  Perfect Guy - Poluzjanci
  Zocha - Poluzjanci
  It has not Nas - Poluzjanci
  Little Apocalypse - Poluzjanci
  Down - Poluzjanci
  Hunger sensation - Poluzjanci
  People on the Planet Full - Poluzjanci
  Two Fishing - Poluzjanci
  Only You and Me - Poluzjanci
  End of the Age - Poluzjanci
  Perfectly - Poluzjanci
  Carmel - Poluzjanci
  Simple Song - Poluzjanci
  For Free - Poluzjanci
  Round and Round - Poluzjanci
  What are you going? - Poluzjanci
  I'll go crazy - Poluzjanci
  Plastics - Poluzjanci
  He and She - Poluzjanci
  Najpiękniejsi - Poluzjanci
  About you - Poluzjanci
  By All Night - Poluzjanci
  She So I - Poluzjanci
  Tralala 300 - Poluzjanci
  The city disappeared - Poluzjanci
  What are you going? (Outro) - Poluzjanci
  Three Meters Above the Earth - Poluzjanci
  Galactic - Poluzjanci
  Such Pan - Poluzjanci
  Municipal - Poluzjanci
  Two On Two - Poluzjanci
  Better silent - Poluzjanci
  Serial Sin - Poluzjanci
  On the Edge Knife - Poluzjanci
  Black and White - Poluzjanci
  Despite Himself - Poluzjanci
  I close my eyes - Poluzjanci
  Last edited by MatGulewicz; 07-04-2016 at 9:46 AM.
  Last edited by pdxdjazz; 09-18-2016 at 06:23 PM.

 3. #3
  Join Date
  Sep 2016
  Posts
  1

  Default

  Witam linki nie działają

 4. #4

  Default

  Quote Originally Posted by maciej910 View Post
  Witam linki nie działają
  The links are good, the iReal pro app is required.
  http://irealpro.com/how-to-use-ireal-pro-on-windows-pc/
  )BOB
  Last edited by pdxdjazz; 09-18-2016 at 06:24 PM.

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Do you have any questions?

Check out our Support page

Sign up to our newsletter
Join us